Daily Archives 11 września 2017

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA

Gwarantuje ono zwrot kosztów: bezpośredniej pomocy lekarskiej łącznie z kosztami transportu do ambulatorium lub szpitala, dalszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego fale tylko do momentu, gdy stan chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju), badań, zabiegów, operacji, lekarstw I środków opatrunkowych, podróży powrotnej poszkodowanego, jeżeli transport taki zalecany jest przez lekarza, oraz podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej choremu w drodze do kraju {wydatki liczone za każdy dzień pobytu średnio przez okres do 7 dni od daty zajścia zdarzenia), naprawę i zakup protez, aparatów wspomagających narządy zmysłów i ruchu w przypadku, gdy ich uszkodzenie związane było z wypadkiem powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu.

więcej