AUTOCASCO I ASSiSTANCE

W wypadku ubezpieczenia assistance towarzystwo ubezpieczeniowe za dodatkową opłatą rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej, która może wówczas obejmować np. pomoc prawną i linansową, koszty transportu towarzyszących członków rodziny, opiekę nad nieletnimi dziećmi, wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju itp.

Jest to obowiązkowe międzynarodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez kierowcę poza granicami kraju. Ubezpieczenie to honorowane jest przez blisko czterdzieści państw członkowskich, zrzeszonych w systemie Zielona Karta (nazwa wzięła się stąd, że polisy drukowane są na zielonym papierze). Wyjazd samochodem za granicę bez tego dokumentu jest nielegalny i w praktyce prawie niemożliwy, gdyż służby celne kontrolują jego posiadanie na równi z paszportem.

Ubezpieczenie autocasco (AC) chroni właściciela samochodu przed poniesieniem wydat- ków związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu. Niektóre towarzystwa wprowadzają rozróżnienia – ubezpieczenie od uszkodzeó (AC) oraz ubezpieczenie od ryzyka kradzieży, ognia i wybuchu (KR). Cena ubezpieczenia zależy od wartości samochodu i okresu ubezpieczenia. Mając wcześniej wykupione OC w jednym towarzystwie, można liczyć na zniżki przy wykupie AC. Często krajowe autocasco zostaje automatycznie rozszerzone na zagranicę.

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają pokrycie kosztów naprawy pojazdu (do ściśie określonej kwoty) w zakresie umożliwiającym bezpieczny powrót do Polski. Jeśli koszt naprawy niezbędnej do kontynuowania bezpiecznej jazdy przekracza limit, należy zgłosić się do zagranicznych przedstawicieli tych towarzystw, którzy uzgodnią ze specjalistycznymi służbami drogowymi lub warsztatem zakres napraw i wysokość zapłaty, Adresy zagranicznych przedstawicieli zamieszczone są w instrukcji do polisy autocasco. Z ubezpieczenia autocasco nie można skorzystać, jeżeli samochód uległ awarii wynikłej z jego eksploatacji.

Jest to rodzaj polisy, na podstawie której towarzystwo ubezpieczeniowe nie tylko pokrywa koszty udzielenia pomocy, ale również organizuje ją. Ubezpieczenie asssistance może więc obejmować nie tylko organizację i pokrycie kosztów hoSowania pojazdu do najbliższego parkingu czy warsztatu lub naprawę samochodu na miejscu zdarzenia, ale również pomoc medyczną dla osób rannych i ich transport, opiekę nad kierowcą i pasażerami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>