PASZPORT – PORTUGALIA

Najważniejszym dokumentem w podróży jest bez wątpienia paszport, który powinien zachowywać ważność jeszcze parę miesięcy po planowanym zakończeniu wycieczki zagranicznej. Warto więc wcześniej sprawdzić, kiedy upiywa okres jego ważności, a w razie potrzeby przedłużyć go dostatecznie wcześnie przed wyjazdem, by oszczędzić sobie nerwowych zabiegów w ostatniej chwili. Najlepiej tego typu formalności załatwiać poza sezonem, w sezonie bowiem biura paszportowe są zatłoczone i czas oczekiwania na paszport przekracza dwa tygodnie, a czasem nawet miesiąc.

Aby otrzymać paszport uprawniający do wielokrotnego przekraczania granicy, należy złożyć w biurze paszportowym kwestionariusz ze znaczkiem skarbowym (1,50 zł), trzy zdjęcia paszportowe, dowód osobisty z wpisanym numerem ewidencyjnym (tzw. pesel) i wpłacić na konto urzędu 100 zł opłaty paszportowej. Wyrabiając nowy paszport, należy do powyższych dokumentów dołączyć poprzedni. Kombatanci, emeryci, renciści (muszą okazać aktualną legitymację emeryta/rencisty) wraz ze współmałżonkami pozostającymi na ich utrzymaniu, dzieci do lat 16, młodzież ucząca się i studenci płacą za wydanie paszportu połowę tej sumy, tj. 50 zł. Paszport ważny jest 10 iat.

Osoby do lat 16 mogą figurować w paszporcie rodzicćw, ale bywa to kłopotliwe. Aby ubiegać się o paszport osoby takie muszą mieć wyrobiony numer pesei w biurze dowodów osobistych ora2 być wpisane do dowodów osobistych obojga rodziców. Dla potwierdzenia danych osoby niepełnoletniej, zawartych w kwestionariuszu paszportowym, należy posiadać skrócony odpis aktu urodzenia lub tymczasowy dowćd osobisty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>