UBEZPIECZENIE BAGAŻU

Ten rodzaj ubezpieczenia towarzystwa proponują najczęściej w połączeniu z ubezpieczeniem kosztów leczenia, jako część tzw. pakietu. Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważane jest nagłe zdarzenie wywn- tane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego osoba ubezpieczona, niezależnie od swojej woli, doznała trwałego uszkodzenia olała, ucierpiała na zdrowiu lub zmarła.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwyczajowo uslalonego przez lekarzy powołanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie przechodzi na osobę upoważnioną, wyznaczoną imiennie, lub na członków rodziny {w kolejności: małżonek, dzieci, rodzice, inni spadkobiercy).

Na czas wyjazdu ubezpieczyć można również rzeczy przeznaczone do użytku osobistego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje bagaż podróżny, który znajduje się pod bezpośrednią opieką osoby ubezpieczonej albo w pomieszczeniu przeznaczonym na czas przewozu do przechowywania bagażu.

Umowa ubezpieczeniowa dotycząca bagażu nie obejmuje: pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, bonów oszczędnościowych i towarowych, biłelów i kart kredytowych, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, broni, akcesoriów samochodowych, paliw, przedmiotów służących do działalności usługowo-produkcyjnej oraz handlowej.

Wypłata odszkodowania może być uzyskana za bagaż utracony w wyniku wypadku lub katastrofy środków komunikacji oraz zdarzeń losowych, takich jak pożar, utewny deszcz, trzęsienie ziemi, kradzież, nieszczęśliwy wypadek itp. Wiele towarzystw uzyskanie ubezpieczenia za bagaż obwarowuje dodatkowymi wymaganiami lub nawet zupełnie się z niego wycofuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>